Školné 

Komunitní škola vybírá za vzdělávání žáka školné, zahrnující školní pomůcky a další náklady spojené s výukou, ve výši 7 300,--Kč za každý kalendářní měsíc předmětného školního roku.

 

Ve školním roce 2020/2021 čtyřdenní docházka pondělí až čtvrtek.  

 

Školné nezahrnuje náklady na stravu ani náklady spojené s akcemi mimo prostory zázemí komunitní školy, jako jsou např. poplatky za dopravu, vstupné, příp. ubytování a podobné neobvyklé náklady.

 

Školné je splatné nejpozději 20. den předcházejícího měsíce, počínaje 20.srpnem.

 

Jistina

Pro docházku do naší komunitní lesní školy je potřeba uhradit jistinu. Výše jistiny je dána dvojnásobkem měsíčního školného, tedy 14.600,-Kč.

Jistina je vnímána především jako závazek zákonného zástupce posílat žáka  do komunitní školy po celý předmětný školní rok. V případě, že dítě ukončí docházku v průběhu školního roku, nebo  bude za hrubé porušení smlouvy vyloučen jistina zůstává v plné výši škole. 

Jistina, či její část, může být použita i na úhradu případné škody způsobené žákem na majetku či vybavení školy. 

Bude-li žák pokračovat ve vzdělávání v komunitní škole i v následujícím školním roce, bude složená jistina podpisem nové smlouvy převedena do následujícího školního roku.